Förtroendemannaregister Solna stad

Nämnder (15 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunstyrelsens gruppledare
Barn- och förskolenämnden
Kompetensnämnden
Skolnämnden
Valnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Omvårdnadsnämnden
Överförmyndarnämnden