Förtroendemannaregister för Solna stad

Nämnder (15 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunstyrelsens gruppledare
Barn- och förskolenämnden
Byggnadsnämnden
Gemensamma familjerättsnämnden
Kompetensnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden