Förtroendemannaregister för Solna stad

Övrigt (17 st)

Här hittar du till exempel kommittéer, råd, stiftelser och arbetsgrupper i Solna stad.

Namn
Arvodeskommittén
Internationella kommittén
Likabehandlingskommittén
Solna-Sundbybergskommittén
Kommunala pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Mälardalsrådet
Trygghetsrådet
Exploaterings- och fastighetsberedning
Miljö- och demokratiberedning
Kommunrevisionen
Solna tingsrätt
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Storstockholms brandförsvarsförbunds direktion
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater
Stiftelsen Filmstadens Kultur
Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen